Aktualny kurs akcji:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA

5 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości 3,10 zł na jedną akcję.

5 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2014 rok w wysokości 3,10 na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 39 115 111,80 złotych. Dniem dywidendy jest dzień 19 czerwca 2015 roku, wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 3 lipca 2015 roku. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 5 czerwca 2015 roku wynosi 12 617 778 sztuk.

Rada Nadzorcza dokonała także wyboru członków Zarządu FFiL Śnieżka SA na kolejną Kadencję:
Prezes Zarządu – Piotr Mikrut
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych – Witold Waśko
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych – Joanna Wróbel-Lipa

Wszyscy nowopowołani członkowie Zarządu wchodzili w skład Zarządu poprzedniej kadencji.